Klantenservice

Retourneren & Garantie

Alle producten die worden geleverd voldoen aan de specificaties zoals deze vermeld staan op de betreffende productpagina’s. Wij doen ons best om onze producten in de best mogelijke staat af te leveren. Toch kan het voorkomen dat er iets mis gaat. Op deze pagina lees je meer over het retourneren van producten en welke producten uitgesloten zijn van het retourneerbeleid.

Bij levering van de bestelling:

 • Controleer voordat je de aflever bon ondertekent op:
 1. Zichtbare schade. Is er zichtbare schade, vermeld dan altijd “de schade” op de aflever bon. Dit is van belang voor de schadeafhandeling;
 2. Compleetheid. Is geleverd wat op de aflever bon is vermeld. Indien dit niet het geval is meldt dit dan op de aflever bon. LET OP: Is er vegetatie geleverd, pak deze zorgvuldig uit na ontvangst en installeer, indien mogelijk, dezelfde dag nog. Vegetatie is levende waar.
 • Maak foto’s van de schade en/of van de product(en) die niet voldoen aan de specificaties zoals vermeld op de product pagina’s en mail deze onder vermelding van het bestelnummer naar info@greenroofshop.nl
 • Het is de verantwoordelijkheid van de consument om de vegetatie bij levering zoveel mogelijk in de schaduw te zetten en zo snel mogelijk te installeren / verwerken. Rol vegetatiematten direct uit na ontvangst. Zie ook de instructiepagina voor het verwerken van geleverde vegetatie. En de geprinte instructies die bij aflevering van de bestelling meegeleverd worden.

Voor wederzijdse rechten en plichten zie ook onze Algemene Voorwaarden en Aanvullende Algemene Voorwaarden.

Retourneren

Je hebt bij ons het recht om de aankoop binnen 14 dagen, zonder opgaaf van reden, ongedaan te maken (herroepingsrecht). Retourneer de producten compleet, in originele en in onbeschadigde staat. Bij voorkeur in de originele verpakking. De verzendkosten voor de retour zijn altijd voor de consument.

Je bent zelf aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werkingen van de goederen vast te stellen. Waardevermindering die is ontstaan verrekenen we met het terug te storten bedrag.

LET OP: Uitgezonderde producten

Uitgesloten van het herroepingsrecht zijn de GRS Sedumstekken, de GRS Sedumcassettes, de GRS Sedummatten, de GRS Sedum- en Wildbloemmatten, de GRS Wildbloemmatten en de GRS Plugplanten Sedum. Dit zijn natuur producten met een beperkte houdbaarheid die binnen de bedenktermijn kunnen bederven. Deze producten moeten na ontvangst indien mogelijk dezelfde dag nog geïnstalleerd worden, maar uiterlijk binnen 24 uur.

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering)

Indien je slechts een deel van jouw bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort.

Retour aanmelden

Wil je één of meerdere producten retourneren? Neem voor instructies contact op via het contactformulier of stuur een e-mail naar info@greenroofshop.nl.

Terugbetaling na retour

Wij betalen het gehele aankoopbedrag (exclusief eventuele verzend- en betaalkosten) zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen terug na ontvangst van de herroepingsmededeling. Wij mogen echter wel wachten met terugbetaling totdat we de producten hebben ontvangen, of tot het moment dat je aangetoond hebt deze te hebben opgestuurd. De terugbetaling is hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de aankoop heeft gedaan (voor zover technisch mogelijk).

LET OP: De kosten voor retourzending zijn voor jouw eigen rekening

Garantie

Wij garanderen dat onze sedummatten en sedumscassettes bij levering altijd voor minimaal 80% begroeid zijn. Omdat sedum een natuurproduct is dat onderhoud vraagt en je de aanleg zelf uitvoert, kunnen wij na levering geen verdere garantie op de sedum producten geven. Je mag ons uiteraard altijd benaderen voor vragen of wanneer je problemen ervaart met je groene dak.

Voor alle artikelen die je bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten.

Herroepingsrecht

Herroepingsrecht

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van de bestelling, zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om jouw mededeling betreffende jouw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping
Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien je slechts een deel van jouw bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal je voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor jouw rekening.

Ons retouradres
Green Roof Shop
Mercuriusstraat 10
6468 ER Kerkrade

Je bent zelf aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Waardevermindering die is ontstaan verrekenen we met het terug te storten bedrag. Graag terugsturen met originele verpakking indien dat redelijkerwijs mogelijk is. Voor teruggave van het volledige aankoopbedrag is het noodzakelijk dat alleen onbeschadigde artikelen geretourneerd worden.

TERUGBETALINGSTERMIJN
Wij betalen het gehele aankoopbedrag (exclusief eventuele verzend- en betaalkosten) zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen terug na ontvangst van de herroepingsmededeling. Wij mogen echter wel wachten met terugbetaling totdat we de producten hebben ontvangen, of tot het moment dat je aangetoond hebt deze te hebben opgestuurd. De terugbetaling is hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de aankoop heeft gedaan (voor zover technisch mogelijk).

VERZENDKOSTEN RETOURZENDING
De kosten voor retourzending zijn voor jouw eigen rekening

 

Modelformulier Herroepingsrecht

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 1. Aan: [ naam ondernemer]

[ geografisch adres ondernemer]

[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]

[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

 1. Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*

 1. Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
 2. [Naam consumenten(en)]
 3. [Adres consument(en)]
 4. [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
 5. [Datum]

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.